REGLER FÖR VÅRDBYGGNADSPRISET

Vad är vårdbyggnadspriset?

Forum har instiftat ett pris för att lyfta fram goda exempel på fysiska miljöer för vård och omsorg. Forum vill på så sätt stimulera samarbetet mellan olika yrkesgrupper för att skapa så attraktiva och funktionella lokaler som möjligt för patienter och personal.
Priset är en plakett att placera i lokalen.

Vem får priset?

Ett brett spektrum av statliga, landstingsägda, kommunala och privata byggnader och lokaler kan föreslås till vårdbyggnad-priset för god arkitektur såsom sjukhus och sjukhusavdelningar, mottagningar och specialistkliniker, vårdcentraler, institutioner och särskilda boenden för äldre.
Priset ska gå till en lokal eller byggnad där patienter möter vård. Den ska ha färdigställts under de senaste fyra åren. Priset riktar sig till alla som deltagit i planering, utformning och genomförande av projektet.

Ett förslag kommer att utses till vinnare. Därutöver kan andra förslag ges hedersomnämnande.
Tilldelas vårdbyggnad med god arkitektur, som befrämjar välbefinnande och hälsa, god funktion, miljö och ekonomi på bästa sätt.

Så bedöms förslagen

Bedömningen kommer att utgå från följande:
Lokalen eller byggnaden ska ha en god arkitektur och ett genomtänkt förhåll-ningssätt till ett arkitektoniskt sammanhang - arkitekturhistorisk, samtida, framtida, djärv eller udda design. Utformningen ska vara ändamålsenlig, patientvänlig och hälso-befrämjande samt redovisa idéer om hur gestaltningen bidrar till patienters och personals välbefinnande.
Andra aspekter som kommer att bedömas är hållbara lösningar, en god livscykelekonomi, låga driftskostnader för såväl vården som lokalen samt lokalens potential att motsvara/anpassas till förändrade framtida behov.

Tävlingsjury

Bedömningen av förslagen görs av en jury med fem medlemmar, varav minst två från styrelsen för Forum vårdbyggnad. I juryn ska olika discipliner som medverkar i ett byggprojekts planering vara representerade.

Alla kan lämna in förslag!

Alla – såväl enskilda personer som organisationer får lämna in förslag till pristagare.