FORUMS MEDLEMSENKÄT SAMMANSTÄLLD
[2009-05-24]

Konferenser, nätverk, forskning och utbildning hamnade i topp i Forums första medlemsenkät. Det kom också många förslag till vår fortsatta verksamhet.

Forum har genomfört en första medlemsenkät under december 2008. I enkäten fick medlemmarna svara på frågan hur viktig man anser en viss verksamhet vara genom att gradera på skalan 1 (helt oviktigt) till 5 (mycket viktigt). Totalt skickades enkäten ut till 425 personer varav 192 svarade. Det ger en svarsfrekvens på 45,2 %.

Konferensverksamhet (88), nätverk (84), forskning (80) och utbildning (79) bedömdes samtliga som mycket viktiga med en jämn poängbedömning. En nivå under ligger hemsidan (64) och vårdbyggnadspriset (56).

Dessutom fanns det öppna frågor i enkäten, ”vad saknar du i Forums verksamhet” och ”övrigt”. I de öppna frågorna kom det en stor mängd synpunkter och förslag.

Styrelsen och arbetsgrupperna kommer att arbeta vidare med resultatet från medlemsenkäten. En del synpunkter är riktade direkt till de olika arbetsgrupperna som finns. Annat kommer att finnas med som underlag när en ny verksamhetsplan för 2010–2011 utarbetas.