LÄSTIPS

Här hittar du tips på litteratur som kan vara av inbtresse. Har du fler tips till tar sekretariatet tacksamt emot dem med en kort beskrivning av boken under adress info@vardbyggnad.se.

Bo bra på äldre dar - tre tävlingar i Burlöv, Gävle och Linköping.
Att tävla i arkitektur och stadsbyggnad har en lång tradition. Den moderna tävlingen är en institution som varit i praktiskt bruk i över hundra år. I Sverige har arkitekttävlingar använts som socialpolitiskt
instrument under 1900-talet för att förnya äldreboenden. Tävlingen har varit ett sätt att
gestalta sociala reformer och ge politiken ett arkitektoniskt formspråk. I denna tradition
har tre arkitekttävlingar organiserats under åren 2011 och 2012 i de tre kommunerna
Burlöv, Gävle och Linköping. Tävlingsuppgi!ten var att skapa nya bostäder för äldre.
Boken berättar om dessa försök att förnya arkitekturen.


Köp boken på www.kulturland.se Författare är Jonas E Andersson och Magnus Rönn. Utgiven av Kungliga Tekniska högskolan i samarbete med SBi, Aalborgs Universitet och Rio Kulturlandskapet

Vårdmiljöns betydelse.
Redaktör: Helle Wijk.
Vårdmiljöforskning genomgår en expansiv utveckling och är i fokus inom vård och arkitektur. Denna bok gör något så ovanligt som att omfatta bägge perspektiven i beaktandet av såväl de fysiska som psykosociala aspekterna av vårdmiljön. Vårdmiljöns betydelse
Den röda tråden genom boken är att se vårdmiljön som en central del i vårdandet och behandlingen, oavsett om det handlar om intensivvårdens högteknologiska miljöer, den psykiatriska slutenvården eller skapandet av hemkänsla inom äldrevårdens särskilda boenden.
Färg, ljus, ljud, symbolers och estetikens betydelse i miljön presenteras på djupet liksom vikten av att införa natur, utsikt, djur och konstnärlig utsmyckning i miljön till gagn för en personcentrerad vård och personalens arbetstillfredsställelse. Vidare ges en gedigen kunskapsfördjupning kring vikten av samplanering mellan vård och arkitektur i tidiga skeden. Boken beskriver också en designprocess som stödjer innovation och implementering av evidens och erfarenhetsbaserad kunskap. Avslutningsvis finns två kapitel som belyser framgångsfaktorer för implementering av ny kunskap samt utveckling av vårdmiljön – ett tydligt ledarskap och en personal som behärskar förbättringskunskap.
Boken syftar till att vara en inspiration och pådrivande faktor i utvecklingen av arenor och arbetssätt där vårdens och arkitekturens företrädare tillsammans planerar, implementerar och utvärderar effekten av goda vårdmiljöer. Boken vänder sig både till studenter och professionella inom design och vård. Redaktör: Helle Wijk. Beställ boken här>>

Avhandling - Kalejdoskopiska rum
I mars 2012 försvarade arkitekt SAR/MSA Ebba Högström avhandlingen Kalejdoskopiska rum - diskurs, materialitet ochpraktik i den psykiatriska vården vid institutionen för Samhällpaneringoch miljö, KTH, Stockholm. Avhandlingen behandlar den omfattande rumsliga förändring som den svenska psykiatrin genomgick i och med att decentralisering och sektorisering. Tidsperioden som behandlas i studien är 1958-1999 och i centrum för framstä llningen står en fallstudie av den psykiatriska vårdens utveckling i Nacka. Avhandling finns som pdf här>>
För tryckt exemplar ta kontakt med Ebba Högström, ebba.hogstrom@bth.se
Ebba är sedan ett år lektor i urbana studier på Blekinge teknsika högskola.

Äldres Boende – forskningsperspektiv i Norden
Marianne Abramsson och Catharina Nord, red.
En antologi där äldres boendeförhållanden diskuteras utifrån ett samhälls- och individperspektiv. Den handlar både om ordinärt och särskilt boende och ger en bred bild av hur äldre bor och vill bo samt behandlar frågor om multi-sjuklighet och aspekter på vård och omsorg i ett helhetsperspektiv.
Studentlitteratur ISBN 978-91-44-07595-2

Samspelet på vårdavdelningen
Jesper Steens & Daniel Kochs bok "Samspelet på vårdavdelningen - om att vara tillgänglig för varandra i det rumsliga sammanhanget" kan beställas gratis från info@arch.kth.se eller reception@locum.se.

Designing Wellbeing in Elderly Care Homes
Det är en bok på 243 sidor om äldreboende med skribenter från hela Norden.
Boken finns här (extern länk, pdf) >>

Prekvalificering – arkitekttävling vs markanvisningstävling
Det är titeln på Magnus Rönns forskningsrapport TRITA-ARK-Forskningspublikationer 2012:3. Rapporten behandlar prekvalificeringen av företag/team till arkitekttävlingar och till markanvisningstävlingar. Det är två vanliga tävlingsformer i samhällsbyggandet. Samtliga tävlingar i undersökningen har offentliga arrangörer.
Rapporten finns här (pdf) >>

A Handbook on Facility Follow-Up & Examples of its Application in Evaluating Intensive Care Patient Rooms
This is Michael Apple's master’s thesis at Chalmers University Architecture and Urban Design Programme 2012. Part 1 of this thesis is a Handbook describing why design projects should be evaluated after buildings are in-use, and outlining a process for how designers, planners, and managers can learn useful information from following-up projects. Methods such as “post-occupancy evaluation” are often recognised by practitioners but rarely utilised. This Handbook presents the topic of facility follow-up in a more clear and accessible way. Part 2 of this thesis is an example of evaluation. Hospital patient rooms in three local intensive care units are reviewed to learn how the design of the environment affects patients, their families, and healthcare staff.
Rapporten finns här (pdf) >>

Första boken från Centrum för vårdens arkitektur
Första skriften från Centrum för vårdens arkitektur är nu publicerad, "Evidensbas för vårdens arkitektur 1.0" skriven av Roger Ulrich. Den här länken för dig till Centrums hemsida där det finns mer Information hur du går till väga om du vill köpa den finns på Centrums hemsida >>

Samhället, medicinen och sjukhusbyggandet under 1900-talet (Arqforsk Rapport 3:2009)
Hösten 1970 började författaren, Håkan Josefsson, arbeta vid White arkitekter i Göteborg. Hans uppgift blev omgående att arbeta med uppdrag inom vårdsektorn. Nu har Håkan sammanfattat sitt material i denna rapport. Historiska bildserier, övergripande beskrivningar av sjukhusbyggandet, dess villkor och viktiga förutsättningar under hela 1900-talet beskrivs i denna intressanta bok. Det är en berättelse i ord och bilder om samhällets, medicinens, vårdens och sjukhusbyggandets utveckling under 1900-talet.
Du kan beställa den på www.arqforsk.se >>

En bra ljudmiljö på sjukhusen ger mer än bara lugn och ro
Tyst och fridfull – det är så vi ofta tänker oss en plats där vi kan vila ut och återhämta oss från sjukdom. Men verkligheten är många gånger en motsats till detta. På dagens moderna sjukhus är ljud från larm, personsökare, medicinteknisk utrustning, telefoner och röster ständigt närvarande. Ett flertal forskningsstudier har visat att ljuden har en negativ inverkan på både patienter och personal. Bör vi försöka göra något åt detta och vad kan vi i så fall göra? En studie från kardiologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset visar hur fysiska förändringar i lokalerna medförde en bättre ljudmiljö och att detta var till fördel för både patienter och personal.
Läs mer här (pdf, 1,6 MB) >>

Akershus universitetssjukhus
Akershus universitetssjukhus i Lørenskog öppnade de 1 oktober 2008. Logistik, medicinsk-teknisk utrustning och moderna datateknik gör sjukhuset till ett av Europas modernaste. Läs mer i den artikel som publicerades i VGHELG inför öppnande.
Artikeln finns här (pdf, 9,1 MB) >>

Rum för God Omvårdnad
I början av 2005 inleddes ett samarbete mellan Göteborgs Stad, MedicHus (numera Lokalförvaltningen) och Målaremä starna i Göteborg kring två renoveringsprojekt på Ekparken och Solängens Äldreboenden som återinvigdes i augusti 2007 efter en renovering av invändiga ytskikt. Omsorgsprojektet döptes till Rum för God Omvårdnad och har hittills resulterat i en bok med samma namn som i dagboksform beskriver arbetets gång och de olika projektdeltagarna. Syftet med boken är bland annat att medverka till en breddning av planeringsförutsättningarna för äldreboende. Boken kan beställas från Lokalförvaltningen, Morgan Andersson, 031-365 06 00.

Stockholmsutredningen – utformning av operationssalar
I samband med vårkonferensen 2007 i Malmö presenterade Bo Brismar material hämtat från den omfattande operationsutredning som gjorts i Stockholms läns landsting.
Här finner du rapporten i sin helhet (pdf) >>

Marie Elf har disputerat
Den 12 januari 2007 disputerade leg. sjuksköterskan Marie Elf på sin avhandling Simulering som verktyg för planering och lokalförsörjning. Avhandlingen finns tillgänglig vid Institutionen för Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, 412 96 Göteborg. Tel 031-772 10 00.
Forum gratulerar och önskar lycka till i fortsatt arbete.

"I en sal på lasarettet"
Är du intresserad av Magnus Carlstrands examensarbete "I en sal på lasarettet..."? Sänd en e-post till carlstrand@home.se.

Framtidens undersökelses- og behandlingsenheter
Konferensen hölls i Oslo den 25–26 mars 2004 och arrangerades av Arkitektforum for helsebygg och NSH. Samtlig föredrag finns publicerade på NSHs hemsida www.nsh.no.

Simulering som verktyg för planering och lokalförsörjning
Den 10 september 2003 presenterade leg. sjuksköterskan Marie Elf sin licentiatuppsats vid ett seminarium vid Chalmers tekniska högskola. Uppsatsen finns tillgänglig vid Institutionen för Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, 412 96 Göteborg. Tel 031-772 10 00. Marie Elf når du på e-post marie.elf@ltdalarna.se.

Rum för äldre
Den 28 november 2005 kl 13.00 – 16.00 försvarades avhandlingen ”Rum för äldre, om arkitektur för äldre med demens eller somatiska sjukdomar” av doktorand Jonas E Andersson, Arkitekturskolan, KTH. Är du intresserad av att få kontakt med Jonas kan du nå honom på e-postadress jonasa@arch.kth.se.
Vill du veta mer om Jonas arbete finner du det på www.arch.kth.se/~jonasa

Examensarbete 2005: Child Care Centre for education & health care in Uganda
I samband med höstkonferensen i oktober 2005 berättade Åke Wiklund om ett examensarbete som är utfört av Elke Schroeter. Elke har läst vid Chalmers i Göteborg. Under arbetet med examensarbetet har arkitekt Catharina Nord vid KTH varit Elkes handledare. På nedanstående hemsida finner du examensarbetet. www.kiakoo.com

Måluppfyllelse i lokalförsörjningsprocessen – En studie av vårdsektorns byggande
Josefina Hinnerson försvarade sin licentiatuppsats den 24 oktober 2005 vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I introduktionen till uppsatsen skriver Josefina:
”Denna licentiatuppsats är en del av ett forskningsarbete som syftar till att ge en ökad förståelse av lokalförsörjningsprocessen och dess resultat. Uppsatsen innehåller de resultat som jag i mitt forskningsarbete kommit fram till i tre genomförda studier. Jag har i mina studier undersökt nu tillämpade planeringsprocesser för lokalförsörjning inom vårdsektorn”.
Om du är intresserad av Josefinas resultat kan du beställa uppsatsen för 100 kr plus porto hos Connie Dickell, telefon 031-772 23 60 eller via e-post connie@chalmers.se.

Människan inomhus
Perspektiv på vår tids inneliv
En antologi, redaktörer Göran Stålbom & Birgitta Johansson
Hur ska vi utforma våra byggnader? Vilka faktorer bidrar till välbefinnande och hälsa? Hur påverkas vi av byggnadens omgivning? Hur kan byggnaden bidra till det goda livet? Och finns det dolda risker i våra innemiljöer?
Antologin ger en bred bild av vår tids syn på innelivets förhållande till hälsa och välbefinnande.
Bland författarna finns en idéhistoriker, två filosofer, en medicinsk antropolog, en sociolog, två arkitekter, en landskapsarkitekt, två yrkes- och miljömedicinare, en miljömedicinare med psykosocial inriktning, en internmedicinare, en vårdforskare och tre tekniker.
Liber distribution AB  ISBN 91-540-5893-7

Medicinens öga
Sjukdom, medicin och samhälle – historiska erfarenheter
Karin Johannisson
Boken väcker medvetet och oemotståndligt till eftertanke. ”Förtroendekrisen” för den moderna medicinen har djupa rötter i det förgångna. Medicinens öga gör dagens situation tydligare. Samtidigt skapas en stark närvaro åt det förflutna.
Norstedts     ISBN 91-1-893442-0

Tecknen
Läkaren och konsten att läsa kroppar
Karin Johannisson
Karin Johannisson beskriver det medicinska mötets historia från 1800-talets början och fram till 1900-talets mitt. Vad utspelar sig egentligen i undersökningsrummen? Hur blev det möjligt att be patienten klä av sig? Vad uppfattades som förbjudet, hotfullt eller äckligt? Tecknen handlar om blickar och beröringar, om kunskaper och föreställningar om hur det sjuka jagets insida synliggörs på utsidan.
Norstedts   ISBN 91-1-301283-5

Medicinen och det mänskliga
Vårdkonst och vardagsetik, humanism och humaniora
Carl-Magnus Stolt
Vad innebär ett vårdande, humanistiskt förhållningssätt? Vårdaren beskrivs i denna bok inte bara som en tillämpare av vetenskapliga kunskaper utan också som en konstnär – en utövare av vårdandets konst med trösten som det centrala innehållet. Genom resonemang om vardagliga vårdsituationer berörs inte minst bemötandefrågor.
Natur och Kultur   ISBN 91-27-07395-5

Sväva mellan liv och död
En läkares daganteckningar
Carl-Magnus Stolt
De förtätade texterna – presenterade som en årskalender med några tänkvärda ord för varje dag – skildrar vårdandet som en inlevelsens och förståelsens svåra konst och inbjuder oss alla till reflektion kring människans mångtydighet.
Natur och Kultur   ISBN 91-27-09909-1

Det är människor det handlar om
Jerzy Einhorn
Författaren berättat om enskilda människor i sjukvårdens vardag: om patienter och deras anhöriga, om den hängivna personalen – dess glädje när det går bra för patienten, oron och sorgen när det inte gör det, om den förtvivlan och maktlöshet som griper omkring sig när man på grund av bristande resurser inte kan hjälpa sina patienter.
Albert Bonniers förlag  ISBN 91-0-056-669-1

Naturens betydelse i en livskris
Johan Ottosson forskar inom ämnet parkers och grönområdens betydelse för människors hälsa och välbefinnande.  I en bok med samma namn som rubriken beskriver Johan sina egna upplevelser av naturen kring Orups sjukhus. Han var patient på avdelningen för rehabilitering av hjärnskadade efter en trafikolycka 1991. Naturen runt Orup blev en viktig del av hans ”väg tillbaka”. Boken ges ut i ett tilltryck från Svensk Byggtjänst Förlag.

Kan jag dö, mamma?
Sonen i familjen drabbas av en cancersjukdom och det mesta ställs på sin spets. Mamma, och författare, Ingrid Edgardh, har skrivit boken Kan jag dö, mamma? Och berättar om den långa resan mot tillfrisknande i familjen. Boken är utgiven på förlaget Alfabeta.