LÄNKAR

Här lägger vi efter hand ut länkar som kan vara intressanta för Forums medlemmar.

Kom gärna med förslag. Mejla dem till info@vardbyggnad.se,

VårdbyggnadsWiki

Vårdbyggnadswikin drivs som ett samarbete mellan Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) på Chalmers och Forum Vårdbyggnad. Wikin är ett nationellt forum för verksamheter och verksamma att dela med sig projekt, processer och forskning inom vårdbyggnadsfältet för att stärka utvecklingen och utbytet av och inom fältet. Så dela med er och kom gärna med förslag hur wikin kan utvecklas ifråga om innehåll och strukturer. Uppgiftslämnare ansvarar själv för innehållet och kvaliteten på bidragen och att materialet inte är copyright-skyddat eller sekretessbelagt.

Länk till Wikin finns här>>


SVERIGE – BYGGPROJEKT

Locums hemsida för aktuella projekt: http://www.locum.se/Aktuella-projekt-2/

Nya Karolinska Solna. Presentation av Nya Karolinska Solna av Charlotte Ruben, ansvarig arkitekt  vid White TengbomTeam.

Projekt inom Västfastigheter

Landstingsfastigheter Dalarna. På webbplatsen kan man följa alla pågående projekt och särskilt det nya vårdblocket på Falu lasarett.

Byggprojekt, Regionservice Skåne. Olika byggprojekt inom Region Skåne.

World Architecture News Den psykiatriska kliniken vid Östra sjukhuset fick ett särskilt omnämnade i den tävling som den webbaserade arkitektursidan World architecture news (WAN) utlyste våren 2009. Richard Desmond Children's Eye Centre at Moorfields vann men Östra sjukhuset var en stark konkurrent.

På väg mot Skånes universitetssjukhus. Nu finns det ny webbplats om och inför bildandet av Skånes universitetssjukhus. Den främsta målgruppen för webbplatsen är chefer och medarbetare vid universitetssjukhusen, men den är också öppen för alla andra intresserade.


SVERIGE – FORSKNING M.M.

Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers
Centrum för vårdens arkitektur ingår i Chalmers nya styrkeområde Samhällsbyggnad. Här är det tänkt att pågående forskning och forskarutbildning inom vårdbyggnadsområdet ska kunna växa, ny forskning kunna initieras samt nationell och internationell vårdbyggnadsforskning mötas. Även grund- och vidareutbildning är kopplad till centrumet.

Centrum för Vårdens Arkitektur forskningsprojekt, Chalmers. Här finns en förteckning över forskningsprojekten från CVA på Chalmers.

Äldreguiden. Äldreguiden är ett resultat av projektet "Öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre". En majoritet av landets äldreboenden är med och man kan söka via namn, länsindelning, kommun eller karta. Man kan göra egna jämförelser såväl mellan olika äldreboende som mellan ett äldreboende och och olika medelvärden. Uppgifterna är rent statisktiska uppgifter och i ganska ringa omfattning bearbetade. Finns på Socialstyrelsens webbplats.

FastighetsWiki. Den drivs av nätverket Utveckling av Fastighetsföretagende i Offentlig Sektor (UFOS) och skapades våren 2007 inom UFOS-projekten Arvet efter Byggnadsstyrelsen och Förvaltartips. Innehåller bland annat 250 skannade publikationer från Byggnadsstyrelsen.


SVERIGE – MYNDIGHETER

BoverketArbetsmiljöverketSocialstyrelsen


DANMARK

Danske Regioners arrangemang. Länk till de danska regionernas (landstingens) arrangemang, bland annat konferenser, seminarier och temadagar. En av de stora utmaningarna för regionerna är de stora omstruktureringar av vården som sker till följd av den nya danska regionindelningen.

www.godtsygehusbyggeri.dk. De danska regionerna kommer under de närmaste 10–15 åren att investera 100 miljarder danska kronor i ny- och ombyggnader av sjukhus runt hela landet. Den här webbplatsen ska underlätta kunskapsutbyte och samarbete mellan regionerna. Här finns exempel och standard för sjukhusbyggande både inom Danmark och internationellt. Man kan också hitta nyheter om regionernas byggande.


NORGE

Sykehusplan. Sykehusplan.no är en nationell webbplats för att erfarenhetsutbyte och kunskapsförmedling inom planläggning, utveckling och utbyggnad av sjukhus i Norge. Här finns bland annat mängder av intressanta projekt från stora delar av världen.

Arkitektforum, Norge. Norsk webbplats för arkitekter som arbetar med sjukhusbyggande. Tyngdpunkten ligger på sjukhus men Arkitektforum intresserar sig också för sjukhems- och omsorgsfrågor. De anordnar bland annat seminarier om aktuella sjukhusprojekt och har länkar till intressantaartiklar, böcker och webbplatser.

Helsebygg Midt-Norge. Helsebygg Midt-Norge er en prosjektorganisasjon under regionforetaket Helse Midt-Norge, med eget styre og ansvar for prosjektering, bygging og ferdigstilling av nytt universitetssykehus i Trondheim. Helsebyggs oppdragsgivere er St. Olavs Hospital og NTNUs medisinske fakultet , med eierskap/finansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet og Undervisnings- og forskningsdepartementet.

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening. Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) er en tverrfaglig organisasjon med medlemmer fra hele den norske helsesektor. Medlemmerne får mulighet til å utvikle ny og bedre kunnskap om tverrfaglig samarbeid som gir bedre løsninger for pasienter og brukere. NSH er en organisasjon hvor medlemmerne kan utveksle erfaringer og kunnskaper med helsepersonell og ledere på ulike nivå. NSH arrangerer konferanser med høyaktuelle tema for alle som jobber i eller inn mot helsetjenesten, og du får gleden av å høre landets fremste foredragsholdere.

Byggforsk, Norge. SINTEF Byggforsk vil, sammen med næringslivet, være en pådriver for økt satsing på bygg- og anleggsforskning. Målet er økt innovasjon og bedret produktivitet i tillegg til en samfunnsmessig gevinst: bedre kvalitet på det bygde miljøet.