VÅRKONFERENS 2016

Temat för vårens konferens den 10 maj var bland annat nya Bild- och Interventionscentrum (BoIC) på Sahlgrenska. I samband med konferensen hölls Forum Vårdbyggnads årsmöte.

Den 11 maj anordnades en temadag i samarbete med Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA). Temat var Visualisering.

Konferensen äger rum i hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Här finns program 10 maj>>, 11 maj>>, och deltagarförteckning>>

Dag 1

Niklas Malemeling Morgan Andersson Emma Kinch

Ordförande Emma Kinch öppnade konferensens första dag på Academicum i Arvid-Carlssonsalen, på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg och hälsade konferensdeltagarna välkomna.

Dagens moderatorer Morgan Andersson och Niklas Malmeling förberedde eftermiddagens aktivitet med att gå igenom gruppindelning och instruktioner inför studiebesöket på BoIC.

Bild- och Interventionscentrum

Första talare var Lennart Ring som berättade om utvecklingen av BoIC, det nya Bild- och Interventionscentrumet på Sahlgrenska Sjukhuset. Projektet startade redan 2003 ur två spår:

  • det byggnadstekniska behovet av att upprusta ett äldre universitetssjukhus med delvis föråldrat fastighetsbestånd där nödvändig utrustning som till exempel MR-kameror inte gick att få in i byggnaden.
  • det verksamhetsmässiga behovet av utveckling inom framförallt bilddiagnostik och behandling. Utvecklingen gick mot att bilddiagnostik fick en allt mer central roll i verksamheten och byggnaden lokalicerades därför centralt i sjukhusområdet.

År 2005 fick projektet göra ett omtag för utveckla en helhetsvision runt begreppet “imaging” på Sahlgrenska. Ett krav var att projektet skulle integrera visionen i samtliga berörda vårdkedjor. Efter flera stopp i projektet fattades slutligen ett investeringsbeslut 2010. Ur imagingvisionen utvecklades det nya “Bild och Interventionscentrum” (BoIC). Projektet innehåller ett mycket stort tekniskt utrustningsinnehåll, bland annat fyra MR kameror, fyra interventionsenheter, hybridsalar, två kombinerade PET-CT kameror och en cyklotron för tillverknaing av medicinska isotoper.

Första delarna av BoIC tas i bruk nu i maj 2016.

Projektet krävde många omtag och har siktat mot ett ovanligt rörligt mål. Lennart avslutade med reflektionen att ett “starkt projekt alltid vinner”

Möjligheter med den nya tekniken

Claes Jönsson Daniel Nilsson Peter Gjertsson

Tre verksamhetsföreträdare, Peter Gjertsson / Klinisk Fysiologi, Daniel Nilsson / Neurokirurgi och Claes Jönsson / Intervention beskrev de nya diagnos- och behandlingsmöjligheter som BoIC medger.

Peter Gjertsson på BoIC berättade att första delen av de nya lokalerna tas i bruk den 16 maj. Klinisk fysiologi är första verksamheten som påbörjar cancerdiagnostik med PET kamerorna. En stor förbättrning är de kombinerade PET/MR bilder som kan tas fram.

Daniel Nilsson berättade om de förbättrade diagnos och behandlingsmöjligheter inom neurokirurgin som BoIC erbjuder, som till exempel, förbättrad bildupplösning och “live” möjligheter vid öppen kirurgi med stöd av neuronavigation.

Claes Jönsson talade om att moderna operationsmetoder kan nyttjas i mycket större utsträckning än tidigare. Traumaenheten är en stor förbättring som kommer att vara effektiv

Presentation av Byggande

Ann Kronander Tomas Andersson Arnould Vink Peter Gustavsson

 

Peter Gustavsson / Västfastigheter, Arnould Vink /WSP, Tomas Andersson / White och Ann Kronander / Pyramiden Arkitekter (och Forum Vårdbyggnads styrelse) berättade om byggnaden.

Peter inledde med ett konstaterande att bygget har fungerat mycket bra. Målet att klara miljöbyggnad silver är inom räckhåll trots mycket strålskyddande bly och en mycket hög energianmvändning inom verksamheten. Byggnaden är planerad för en stor flexibilitet och föränderbarhet, “En MR-kamera skall kunna ställas var som helst”.

Tomas berättade om projektets speciella förutsättningar med ett långt uppehåll i planeringsprocessen och ständigt pågående förändringar av utrustning och krav. Totalkostnaden för byggnaden exklusive den medicintekniska utrustningen var 45 tkr/m2.

Ann berättade om byggnadens struktur med mycket högt teknikinnehåll, med bland annat tre hela våningar för ventilation och de speciella kraven som kommer av att ha tillverkning, hantering och distribution av radiofarmaka i byggnaden. Cyklotronen omges av 2 meter tjocka betongväggar. Fasadens samtliga fönsterpartier har utformats för att lätt kunna demonteras för in- och utlyftning av tung och stor medicintekninsk utrustning.

Årsmöte i föreningen Forum Vårdbyggnad

lunch i det fria

Efter en lunchbuffé återsamlades vi för föreningens ordinarie årsmöte.

Conny Axelsson Emma Kinch

Emma Kinch öppnade årsmötet och valdes också till mötets ordförande. Verksamheten redovisades i korthet med två årliga konferenser, stipendier och Forum Vårdbyggnads roll som delfinansiär av Peter Frösts professur på Chalmers.

Föreningens kassör Conny Axelsson föredrog föreningens ekonomiska redovisning och budgetförslag för kommande verksamhetsår. Revisionsberättelse föredrogs och årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redovisningen, verksamhetsplanen och budgeten för kommande år, samt att bevilja föreningens styrelse ansvarsfrihet i enlighet med revisors förslag.

Stefan Anskär

Styrelsens avgående medlem Stefan Anskär avtackades.

 

Anna Parenmark Jan-Åke Linderoth

Till ny styrelsemedlem valdes Jan- Åke Linderoth, Fastighetschef från Region Jämtland Härjedalen till ordinarie medlem och Anna Parenmark från Region Östergörland till adjungerade styrelsemedlem.

Studiebesök på BoIC

Ett mycket givande studiebesök på Sahlgrenska sjukhusets nya Bild och interventions- centrum genomfördes på eftermiddagen den 10 maj efter avslutat årsmöte. VI delades upp i sex grupper och leddes runt i de nya lokalerna av guider och i flera fall även från verksamhetsföreträdare. Delar av lokalerna var fortfarande under byggnation, men andra delar färdigställa och klara för verksamhetsstart, veckan efter vårt studiebesök.

Studiebesök på Sahlgrenska Sjukhuset Studiebesök på Sahlgrenska Sjukhuset

Dag två

Dialogprocesser och visualisering

Peter Frost

Peter Fröst, Chalmers Centrum för Vårdens Arkitektur öppnade med den första föreläsningen dag två. Han började med att konstatera att “ visualisering kan vara många saker - allt från skalgubbar och modelkolossar till avancerade interaktiva virtuella miljöer".

På Chalmers pågår sedan många år ett arbete med att visualisera processer och designfrågor. Peter betonade att i designprocesser är det från början ofta ganska oklart vad som skall uppnås. Man lär sig problemets komplexitet och möjliga lösningar genom att ta fram olika lösningsförslag, redan innan alla förutsättningar är klarlagda. Lösningar presenteras ofta genom någon form av visuell representation som till exempel modeller, diagram, figurer mm.

Peter menar att designarbetet kan ses som en reflekterande konversation om visualiseringen. Ett visuellt arbetssätt ger deltagarna möjligheter att hålla stora och komplexa informationsmängder levande och möjliga att hantera. En lösnings gilltighet är en kvalitet som till största delen fastställs i dialog.

Peter betonade vidare vikten av att nyttja alla olika möjligheter som finns att visualisera en frågeställning, allt från papper och penna till mer avancerade 3D verktyg.

Dataspel och Dialog

Ulf Månsson

Ulf Månsson / SWECO fortsatte med att berätta om otraditionella modellerings- och visualiseringsverktyg.

Med en bakgrund som hängiven dataspelsfantast visade han olika försök att med hjälp av olika dataspelsmiljöer engagera allmänheten i plats- och områdesdesign. Bland annat har spelet Minecraft använts för att grovt modellera miljöer och därefter låta skolbarn komplettera och bygga miljöer.

Ulf ser möjligheter till en ny offentlig kommunikationskanal.

Forskning och visualisering - Att utforma en OP-sal

Rikard Lundstedt Mattias Roupé Demo

Mattias Roupe och Rikard Lundstedt från Chalmers visade en ny interaktiv 3D miljö som i prototypstadiet använts i processen att utforma en ny operationssal. Systemet består av ett stort “pekbord”, 3D-vy på projektor samt VR-glasögon.

Ett av målen är att systemet skall vara så lätt att använda att inga förkunskaper behövs. Processen förväntas skapa bättre förståelse och kommunikation mellan aktörerna.

Resultatet av försöket gav att en kreativ samverkan mellan arkitekter och vårdpersonal skapades. Rollspelet ändrades och vårdpersonal blev arkitekter. Positivt var också att processen upplevdes som snabb och stimulerande, till skillnad från en traditionell process med långa cykler och lång väntan på feedback.

BIM och projektkommunikation

Väino Tranandi

Professor Väino Tranandi från KTH berättade om den nya livscykelstandarden PLCS och IFS standarden för BIM-modellering av byggnader. Målet för standardiseringsarbetet är att möjliggöra ett obrutet informationsflöde i byggnads- och sammhällsbyggande med hjälp av BIM och GIS.

Digital design och BIM i NKS

Steven Rowland Nina Borgström

Nina Borgström och Steven Rowland från White berättade under rubriken Demokratiserande processer i teori och praktik om egna erfarenheter från visualiseringsstödda processer.

Först Berättade Nina om en jämförelse mellan hur långt olika branscher har kommit i IT utvecklingen och hon konstaterade att byggbranschen ligger i botten tillsammans med bl.a. jakt och jordbruk. De flesta branscher har uppnått en produktivitetsökning på 250% under åren mellan 1964 och 2012. Byggbranschen har däremot upplevt en måttlig produktivitetssänkning.

Hon visade i en inspirerande överblick med många exempel på behovet av förändring inom byggbranschen och fler olika angreppsätt. I sin avslutning jämförde Nina den traditionella byggprocessen från programhandling över systemhandling fram till bygghandling med ett “agilt” processtänkande med planering - iterativ testning och leverans av kontinuerligt förbättrade produkter.

Att orkestrera en byggprocess

Efter detta pass tog Göran Lindahl, Chalmers Centrum för Vårdens Arkitektur, över talarstolen och berättade humoristiskt om de erfarenheter forskarvärlden har under rubriken “Att orkestrera en byggprocess”. Att känna glädjen av ny teknik utan att tappa bort det viktiga samtalet.

Virtual reality

Fredrik Simu

Fredrik Simu / Tengboms beskrev den snabba utvecklingen av VR verktyg som nu pågår. Fredrik hävdade att numera är VR inte bara produkter, utan en del av arbetsmetoden i nya projekt.

"Illustrationen är för arkitekturen vad trailern är för en film."

På Tengboms i Göteborg finns fem stycken kontinuerligt sysselsatta illustratörer som alltmer arbetar med VR-teknik. Utrustningen för att se VR-presentationer är vanligtvis cyklopliknande glasögon med inbyggda bildskärmar som visar en 3D bild av den illustrerade miljön. I dag är tekniken billig och lätt tillgänglig vad avser en 3D-miljö där man kan vända sig om och titta åt olika håll.

Nästa steg är att kunna gå omkring och att kunna ta på och flytta saker virtuellt. Alla stora elektroniktillverkare står i begrepp att lansera nya produkter. Man beräknar att marknaden för 3D-glasögon uppgår till 16 miljoner sålda enheter i år.

 

Framtiden är här efter semestern.